Regulamin usługi Newsletter

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwany dalej Regulamin, określa szczegółowe zasady świadczenia treści drogą poczty elektronicznej (usługi Newsletter, dalej zwana również „Usługa”), przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest Tomasz Herian prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMEX Tomasz Herian z siedzibą w Wierzchowisku, adres: Wierzchowisko 99, 32-340 Wolbrom, NIP: 6371984465, zwany dalej „Operator Usługi” lub „Usługodawca”. 
 3. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, osoba prawna działająca przez osobę umocowaną, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwani również „Usługobiorca”). W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 4. Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie Newslettera.
 5. Do korzystania z Usługi, konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  1. Dostęp do sieci Internet,
  2. Adres poczty elektronicznej e-mail,
  3. Urządzenie końcowe (np. komputer, laptop, telefon komórkowy),
  4. Przeglądarka internetowa (w zależności od wyboru Urządzenia końcowego).

 

§2. Przedmiot usługi

 1. Usługa Newsletter, polega na przesyłaniu przez Usługodawcę:
  1. na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe dotyczące produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy, w tym w szczególności ofert, promocji i informacji o akcjach marketingowych Strony internetowej działającego pod adresem www.ekokosiarki.pl,
  2. na podany przez Usługobiorcę adres zamieszkania lub adres dostawy, przesyłek pocztowych zawierających informacje handlowe dotyczące produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy, w tym w szczególności ofert, promocji, bonów i informacji o akcjach marketingowych Strony internetowej działającego pod adresem www.ekokosiarki.pl,
  3. na podany przez Usługobiorcę numer telefonu komórkowego, wiadomości SMS lub połączeń głosowych zawierających informacje handlowe dotyczące produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy, w tym w szczególności ofert, promocji i informacji o akcjach marketingowych Strony internetowej  działającego pod adresem www.ekokosiarki.pl.
 2. Usługobiorca poprzez zawarcie z Operatorem Usługi Umowy o świadczenie Usługi Newsletter, udostępnia swój adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania wiadomości wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter nastąpi po zawarciu Umowy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą o korzystanie z Usługi.

 

§3. Zasady korzystania z Usługi Newsletter

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna i świadczona jest na żądanie Usługobiorcy.
 2. Umowa o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usługi Newsletter możliwe jest po uprzednim zaakceptowaniu przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu poprzez:
  1. Podanie swoich danych w odpowiednim polu na stronie internetowej Sklepu i zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a na stronie internetowej Sklepu,
  2. Kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Usługobiorcy,
  3. Podaniu swoich danych i wyrażeniu zgody w formie pisemnej, dokonanej w siedzibie lub sklepie stacjonarnym Usługodawcy.
 4. Usługobiorca, korzystając z Usługi Newsletter, zobowiązany jest do:
  1. Przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
  2. Podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych danych oraz aktualizowania ich na bieżąco,
  3. Korzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminami.

 

§4. Rozwiązanie umowy oraz zmiana regulaminu

 1. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o korzystanie z Usługi Newsletter, ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Wypowiedzenie Umowy może zostać złożone za pomocą kliknięcia w link dezaktywacyjny znajdujący się w wiadomościach otrzymywanych od Usługodawcy lub za pośrednictwem oświadczenia woli, zawartego w wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@ekokosiarki.pl lub listownie za pomocą przesyłki pocztowej wysłanej na adres: Wierzchowisko 99, 32-340 Wolbrom.
 3. Usługodawca może w każdym momencie rozwiązać Umowę zawartą z Usługobiorcą, za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, z ważnych przyczyn, w szczególności:
  1. Zmiana zakresu lub świadczenia usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, poprzez wprowadzeniu nowych, a także modyfikację lub wycofanie przez Operatora Usługi dotychczasowych usług lub funkcjonalności objętych Regulaminem,
  2. Zmiana przepisów prawa lub interpretacji przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, mająca wpływ na prawa i obowiązki stron Umowy,
  3. Zmiana sposobu świadczenia usług przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę ze skutkiem natychmiastowym i odmówić mu prawa do dalszego korzystania z Usługi Newsletter, z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę.
 5. Usługodawca informuje Usługobiorcę o wypowiedzeniu Umowy, w formie wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
 6. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku:
  1. Zmiana zakresu lub świadczenia usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, poprzez wprowadzeniu nowych, a także modyfikację lub wycofanie przez Operatora Usługi dotychczasowych usług lub funkcjonalności objętych Regulaminem,
  2. Zmiana przepisów prawa lub interpretacji przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, mająca wpływ na prawa i obowiązki stron Umowy,
  3. Zmiana sposobu świadczenia usług przez Usługodawcę.
 7. Po dokonaniu zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępni jego aktualną treść na stronie internetowej Sklepu oraz poinformuje o tym Usługobiorców w drodze wiadomości e-mail.
 8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia umożliwienia Usługobiorcy zapoznania się z nim.
 9. Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od momentu, w którym Usługodawca umożliwił mu zapoznanie się z treścią nowego Regulaminu.

 

§5. Reklamacje

 1. Zastrzeżenia dotyczące Usługi Newsletter w formie reklamacji, Usługobiorca może składać na adres e-mail Usługodawcy: biuro@ekokosiarki.pl lub listownie za pomocą przesyłki pocztowej wysłanej na adres: Wierzchowisko 99, 32-340 Wolbrom.
 2. Zaleca się, aby Usługodawca w treści reklamacji podał swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz opis dotyczący reklamacji.
 3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Ani Usługodawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługobiorcy nie będącego konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

 

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Operator Usługi jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizacji Usługi Newsletter. 
 3. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne lecz konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
 4. Usługodawca umożliwia jednak Usługobiorcy korzystanie z Usługi Newsletter w sposób anonimowy w przypadku, gdy adres e-mail Usługobiorcy nie pozwala na jego identyfikację, a Usługobiorca nie podał Usługodawcy innych danych osobowych.
 5. W sprawach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, stosuje się zapisy znajdujące się w zakładce „Polityka ochrony danych, Polityka Prywatności”.

 

§7. Prawa autorskie

 1. Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. udostępnianych przez Usługodawcę lub partnerów Usługodawcy, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy.
 2. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter.
 3. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

 

§8. Postanowienia końcowe

 1. Utrwalanie, zabezpieczanie, udostępnianie istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta, podczas rejestracji do Usługi Newsletter.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta i nie może być́ w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca w miejsce niezgodnych zapisów Regulaminu stosuje właściwe przepisy prawa.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin Newsletter.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawne.